Osobné údaje, VOP, Reklamácie

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, REKLAMAČNÝ PORIADOK

 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom je ten, kto určuje, na čo a ako sa spracujú Vaše osobné údaje:

YVENT s.r.o.
IČO: 36 397 181
so sídlom: A.Kmeťa 3, 010 01 Žilina

Korešpondenčná adresa: M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

zapísaná v OR Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vo vl. č. 12741/L

Tel: + 421 (0)903 654 524
E-mail: yvent@yvent.sk
Web: www.yvent.sk


Kontakt na zodpovednú osobu:
E-mail zodpovednej osoby prevádzkovateľa: yvent@yvent.sk
Telefonický kontakt zodpovednej osoby prevádzkovateľa: + 421 (0)903 654 524
(Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov).

 

Prevádzkovateľ je nezávislý podnikateľský subjekt, ktorý nie je súčasťou Hotela Relax, ale pôsobí ako sprostredkovateľ predaja pobytov a akcií v Hoteli Relax. Prosím konzultujte zásady ochrany osobných údajov spoločnosti AQUA-TRANS spol. s.r.o. (prevádzkovateľ Hotela Relax) v súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany tejto spoločnosti.

 

Záväzok spoločnosti YVENT s.r.o. zahŕňa rešpektovanie a ochranu súkromia našich používateľov webových stránok a klientov. Naše pravidlá a postupy sú tu vysvetlené a tým, že budete naďalej používať naše stránky a budete dostávať naše produkty a služby, dávate svoj súhlas, že tieto pravidlá a postupy akceptujete. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú, ako sa zaobchádza s údajmi poskytnutými alebo získanými od Vás (či už prostredníctvom našich webových stránok, telefonicky, e-mailovou korešpondenciou alebo inými elektronickými prostriedkami, písomne ​​alebo osobne) a Vaše práva vo vzťahu k nim.

 

Ako zhromažďujeme Vaše osobné údaje a iné informácie

 

Osobné údaje a iné informácie zhromažďujeme pri akejkoľvek komunikácii alebo interakcii s Vami, a to najmä pri objednávke našich produktov a  služieb, rezervácii v Hoteli Relax (ďalej len „hotel“), využívaní našich ďalších produktov a služieb pri ktorých uskutočňujete nákup alebo odpovedáte na prieskum alebo ponuku (vrátane stravovacích a nápojových služieb, rezerváciách udalostí, prenájmu zariadení a iných aktivít, ktoré sú k dispozícii v našej ponuke).

 

Tieto informácie zahŕňajú údaje, ako je vaše meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Môžu tiež obsahovať údaje o vašom občianskom preukaze, pase, štátnej príslušnosti, dátume narodenia alebo mieste narodenia, pohlaví, podrobnostiach o platbe (informácie o kreditných alebo debetných kartách), podrobnostiach o hosťoch alebo pridružených spoločnostiach prípadne skupinách, preferenciách hotelových izieb, špeciálnych požiadavkách alebo o informáciách, ktoré sú požadované miestnymi orgánmi alebo v súlade s miestnymi zákonmi.

 

Môžeme tiež zhromažďovať a spracúvať informácie o Vašich návštevách a používaní našich webových stránok a zobrazovaných stránkach. To nám pomáha budovať vedomosti o oblastiach, ako je návštevnosť, umiestnenie a používateľské preferencie. Okrem toho nám tieto informácie pomáhajú testovať a zlepšovať prístupnosť a obsah našich webových stránok. Toto je vysvetlené v sekcii "Cookies" nižšie.

V prípade, že poskytujete údaje v mene niekoho iného, musíte zabezpečiť, aby mu boli predtým poskytnuté tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak ste mladší ako 16 rokov, prosím neposkytnite nám žiadne vaše údaje, pokiaľ na to nemáte súhlas vášho rodiča alebo poručníka.

 

Ako používame Vaše osobné údaje a iné informácie

 

Informácie, ktoré sme získali od Vás, používame podľa potreby na poskytovanie našich produktov a služieb. Môžu byť použité aj pri odpovediach na Vaše žiadosti o informáciách o našich produktoch alebo službách alebo na poskytnutie podrobných informácií o podobných produktoch alebo službách, o ktoré ste nás už predtým požiadali, rezervovali alebo si u nás, či prostredníctvom nás, zakúpili.


Môžeme Vám poskytnúť podrobnosti o ďalších produktoch alebo službách, informáciách týkajúcich sa hotela, dostupných produktoch a službách, aktualizáciách a ponukách,  ktoré by Vás mohli zaujímať, prostredníctvom bulletinov a marketingových e-mailov alebo podobných, ak ste súhlasili s ich prijatím. Môžeme Vás informovať o zmenách našich produktov, služieb alebo webových stránok, alebo Vás budeme kontaktovať na účely výskumu trhu.

 

Môžeme Vás požiadať o spracovanie Vašich informácií v mene tretích strán, ako je prevádzkovateľ hotela, a ďalší poskytovatelia služieb vrátane poskytovateľov vernostných schém, firemných zákazníkov a marketingových partnerov. V takýchto prípadoch budú tieto tretie strany zodpovedné za vysvetlenie toho, aké osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú a prečo a ako sa budú používať.

 

Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom

 

Ak nám poskytnete osobné údaje, budete mať v tom čase právo a príležitosť nás informovať, či súhlasíte alebo nesúhlasíte, aby sme Vás neskôr kontaktovali (okrem prípadov keď to bude potrebné v súvislosti s rezerváciou alebo nákupom či poskytnutím požadovaných produktov a služieb).

Môžete nás kontaktovať a požiadať o kópiu informácií, ktoré o Vás vedieme.  Máte právo, aby sme obmedzili spôsob použitia vašich údajov z našej strany, napr. počas prešetrovania sťažnosti.

Pokiaľ je nejaká informácia, ktorú o Vás vedieme, nepresná, máte právo, sme aktualizovali akékoľvek nepresnosti v údajoch. Máte právo nás požiadať, aby sme odstránili akékoľvek informácie, ktoré už nie sú aktuálne alebo na ktorých použitie už nemáme právny základ.

 

Máte právo zmeniť alebo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli, napríklad v súvislosti s prijatím marketingových e-mailov, a to tým, že nás kedykoľvek upozorníte. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, na ktoré ste nám udeľovali súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

 

Ak chcete zmeniť svoje preferencie alebo odhlásiť akúkoľvek komunikáciu, môžete nám to oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu yvent@yvent.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu: YVENT s.r.o., M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina.

 

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi, máte právo obrátiť sa na príslušný orgán dohľadu: Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu zodpovednú osobu, ktoré je pripravená prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti.

 

Uchovávanie a bezpečnosť informácií


Využívame rôzne bezpečnostné opatrenia, vrátane kódovacích a autentifikačných nástrojov  na ochranu a zachovanie dôvernosti a bezpečnosti osobných informácií, ktoré o Vás vedieme, s cieľom pomôcť chrániť a zachovávať bezpečnosť, integritu a dostupnosť vašich údajov.

Okrem iného využívame opatrenia, ako je:

- prísne obmedzený osobný prístup k Vašim údajom na báze „potreby poznania“ a len pre komunikovaný účel,

- použitie firewall na IT systémy na zakázanie neoprávneného prístupu napr. zo strany hackerov a

- trvalé monitorovanie prístupu do IT systémov za účelom odhalenia a zastavenia zneužívania osobných údajov.

 

Keďže odosielanie informácií cez internet nie je úplne zabezpečené, nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov, ktoré nám poskytnete elektronicky, a preto je odosielanie takýchto informácií  na vlastné riziko. Mali by ste sa vyhnúť odosielaniu čísel platobných kariet alebo iných citlivých údajov prostredníctvom e-mailu.

 

Budeme uchovávať Vaše informácie v našich systémoch a záznamoch:

- dovtedy, kým sa od nás požaduje na účely poskytnutia akýchkoľvek produktov a služieb,

  ktoré ste požadovali;

- v rozsahu, v akom ste súhlasili s tým, aby sme si ich ponechali a použili na konkrétny účel;

  v súlade s našou bežnou politikou uchovávania záznamov, ktorá je 5 rokov;

- vo vzťahu k akýmkoľvek údajom v prípadoch, kde sa odôvodnene domnievame, že bude     

  potrebné brániť sa alebo žalovať alebo uplatniť nárok voči vám, nám alebo tretej strane, si 

  môžeme ponechať tieto údaje tak dlho, kým je možné uplatňovať tento nárok;

- podľa požiadaviek platných právnych predpisov alebo na finančné, regulačné a audítorské účely

  alebo podobne, podľa toho, čo nastane neskôr.

 

Naše obdobia uchovávania vychádzajú z obchodných potrieb a vaše údaje, ktoré už nie sú potrebné, sú buď nezvratne anonymizované (anonymizované údaje môžu byť uchovávané) alebo bezpečne zlikvidované.

 

Zverejňovanie informácií

 

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov a to nasledovne:

 

-             Ak je to potrebné na účely vykonávania akejkoľvek služby, ktorú ste požadovali (vrátane poskytovateľov produktov a služieb tretích strán, ktoré sú k dispozícii aj mimo našich priestorov, napríklad ubytovacie a stravovacie služby a iné);

-             Nášmu hosťovi  v spojení s poskytovateľom rezervačných služieb v súvislosti s Vašou rezerváciou alebo nákupom a tretím stranám poskytujúcim produkty alebo služby pre Vás alebo vo  Vašom mene, aby mohli tieto služby vykonávať (vrátane poskytovateľov platobných kariet a spoločností poskytujúcich nástroje informačných technológií alebo služby);

-             Kupujúcemu alebo partnerovi a jeho a našim poradcom v prípade, že predávame, reštrukturalizujeme alebo spolupracujeme na akejkoľvek časti alebo v celej našej činnosti;

-             Podľa požiadaviek akéhokoľvek právneho, regulačného alebo vládneho orgánu alebo podľa požiadaviek na akýkoľvek právny účel alebo proces, dodržiavanie zákonov alebo podobných zákonov alebo na účely odhaľovania alebo prevencie podvodov a iných trestných činov.

 

Okrem toho môžeme zhromažďovať neosobné informácie týkajúce sa Vašej návštevy alebo aktivít, ktoré Vás osobne neidentifikujú (anonymizované údaje) a tieto môžeme zverejniť, zhromažďovať s inými informáciami, prenášať alebo inak používať tieto údaje, aby sme lepšie pochopili a vylepšili našu webovú stránku alebo naše produkty a služby.

-             Vaše osobné informácie nebudeme poskytovať ani ich zdieľať s tretími stranami, aby Vás tieto kontaktovali a poskytovali informácie o nesúvisiacich tovaroch alebo službách bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.

-             Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín, s výnimkou našich poskytovateľov IT služieb, ktorí potrebujú mať prístup k informačnému systému, ktorý Vaše osobné údaje spracúva. Poskytovatelia IT služieb sa v takomto prípade stávajú sprostredkovateľmi a musia spracúvať Vaše osobné údaje len na základe našich zdokumentovaných zmluvných pokynov.

 

Cookies

 

Súbory cookie alebo podobné technológie umožňujú webovému serveru sledovať predvoľby, aktivity a používanie internetu užívateľa. To zahŕňa informácie o Vašich návštevách našich webových stránok. V prípade potreby môžeme používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše webové stránky a uľahčiť budúce objednávky alebo rezervácie.

 

Zhromažďované informácie sú zvyčajne štatistické a osobne Vás neidentifikujú, aj keď môžeme získať informácie o Vašom počítači alebo inom elektronickom zariadení, ako je Vaša IP adresa, prehliadač a ďalšie informácie o Vašom internetovom pripojení. Osobné informácie budeme zhromažďované iba v prípade, ak ich dobrovoľne poskytnete.

 

Môžete odmietnuť povolenie súborov cookie a zmenu nastavení počítača v prípade, že ich chcete odmietnuť. Tieto nastavenia možno zvyčajne zmeniť pomocou prístupu k nastaveniam počítača alebo v ponuke pomocníka. Niektoré súbory cookie sú však potrebné na to, aby zabezpečovali funkčnosť webovej stránky. Zakázanie týchto súborov cookie môže mať vplyv na funkčnosť webových stránok.

 

Odkazy na iné stránky

 

Ak opustíte webovú stránku www.yvent.sk prostredníctvom odkazu na webovú stránku tretej strany, nezodpovedáme za obsah alebo pravidlá týchto iných webových stránok, ich súbory cookie alebo údaje, ktoré zhromažďujú. V takom prípade Vám odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov a súvisiace zmluvné podmienky publikované týmito webovými stránkami tretích strán.

 

Ako nás kontaktovať

 

Ak máte otázky alebo pripomienky alebo chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese yvent@yvent.sk. Ak uplatníte ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, overíme Vaše oprávnenie a budeme reagovať bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do jedného mesiaca. V zložitých prípadoch alebo v čase prijatia mnohých žiadostí môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o čom vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

 

Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

Akékoľvek aktualizácie týchto pravidiel ochrany osobných údajov budú k dispozícii na tejto stránke, aby ste ich mohli skontrolovať.                               

 

Posledná aktualizácia: Máj 2018.

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  (ďalej len „VOP“)

 

 

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti záujemcu a spoločnosti YVENT, s.r.o., so sídlom: A. Kmeťa 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 397 181, IČ DPH: SK 2020105725, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 12741/L (ďalej len „spoločnosť YVENT“ alebo len „YVENT“) pri rezervácii tovaru alebo služieb prostredníctvom e-mailu.

 

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-katalóg. E-katalóg je internetový katalóg spoločnosti YVENT umiestnený na internetovej stránke www.yvent.sk umožňujúci prehľad o produktoch, cenách a službách  ponúkaných spoločnosťou YVENT na uvedenej stránke. E-katalóg nie je e-shop. Tovar sa dá zakúpiť len osobne a služby budú poskytnuté na základe rezervácie a následnej platby.

2.3. Objednávateľ. Objednávateľom je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem rezervovať si tovar a prípadne uzavrieť so spoločnosťou YVENT kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného v E-katalógu, a ktorá za tým účelom odoslala  objednávku emailom, alebo ju osobne doručila spoločnosti YVENT. Za objednávateľa právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.4. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od objednávateľa, uvedená v objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.5. Objednávka. Objednávka je e-mail alebo dokument obsahujúci kontaktné údaje záujemcu, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.

2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.yvent.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, popis tovaru, atď.), a informáciu o aktuálnej cene s DPH. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.yvent.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä šaty, dekorácie, jedlá a nápoje (poskytované v príslušnom hoteli ) .

2.7. Hotel. Hotel je zariadenie poskytujúce služby ponúkané na internetovej stránke www.yvent.sk, predovšetkým jedlá, nápoje a beauty procedúry.

 

3.REZERVÁCIA TOVARU / SLUŽIEB

3.1. K rezervácii, na základe ktorej spoločnosť YVENT zarezervuje na určitú dobu Objednávateľovi objednaný tovar (ďalej len „Rezervácia“) dochádza na základe návrhu na rezerváciu, ktorým je objednávka Objednávateľa a písomného prijatia objednávky zo strany spoločnosti YVENT.

3.2. Návrh na rezerváciu (objednávka). Návrhom na rezerváciu tovaru/služieb je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti YVENT. Objednávku možno uskutočniť prostredníctvom e-mailu alebo osobným doručením. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná. Najneskôr do 48 hodín ( v pracovné dni), prípadne v inej vzájomne dohodnutej dobe,  sa predávajúci skontaktuje s Objednávateľom. Overí objednávku a oznámi dostupnosť tovaru/ termínu akcie, konečnú cenu a spôsob úhrady.

3.3. Objednávka zaniká:

 1. odmietnutím objednávky Objednávateľa zo strany YVENT,
 2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie objednávky.

3.4. Prijatie objednávky tovaru/služieb. Prijatie objednávky je písomné vyhlásenie spoločnosti YVENT adresované Objednávateľovi, v ktorom spoločnosť YVENT potvrdzuje, že Objednávku prijíma. Od tohto termínu je rezervácia pre Objednávateľa záväzná v prípade, že sa jedná o objednávku služieb a je potrebné zložiť zálohu.  Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti YVENT neznamenajú prijatie návrhu.

3.5. Objednávateľ nemá nárok na rezerváciu. Spoločnosť YVENT je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.6. Rezervácia je uskutočnen á okamihom doručenia prijatia objednávky Objednávateľovi.

3.7. Predmetom rezervácie tovaru je záväzok YVENT zarezervovať tovar počas dohodnutej doby a právo Objednávateľa  si tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Pokiaľ si Objednávateľ tovar v čase rezervácie nevyzdvihne, rezervácia automaticky zaniká, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

3.8. Predmetom rezervácie služieb je záväzok YVENT zarezervovať služby v dohodnutom termíne a povinnosť Objednávateľa zaplatiť stanovenú zálohu potrebnú na rezerváciu týchto služieb. Pokiaľ Objednávateľ nezloží zálohu v stanovenom čase, objednávka automaticky zaniká, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

 • Záloha vo výške minimálne 50 % z  celkovej sumy objednaných služieb je splatná  pri vytvorení záväznej rezervácie formou zálohovej platby / faktúry, ak nie je dohodnuté inak.
 • Doplatok je splatný najneskôr 30 dní pred poskytnutím služieb, ak nie je dohodnuté inak.
 • V prípade, že je rezervácia vykonávaná 30 dní a menej pred poskytnutím služieb, je už pri rezervácii splatná úhrada v plnej výške, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.

3.9. Akákoľvek zmena objednávky je možná len po vzájomnej dohode Objednávateľa spoločnosti YVENT. Návrh na zmenu obsahu  Rezervácie nie je spoločnosť YVENT povinná prijať.

 

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti YVENT. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1. Spoločnosť YVENT zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

5.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.


6. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ZRUŠENIE REZERVÁCIE

6.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.  V odvolaní objednávky ako aj v zrušení rezervácie je potrebné uviesť predovšetkým  meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. zrušenia rezervácie Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. zrušenie rezervácie zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.

6.2.  Odvolanie objednávky, resp. zrušenie rezervácie  je účinné dňom, keď je doručené spoločnosti YVENT.

6.3. V prípade zrušenia rezervácie služieb, na ktoré bola poskytnutá záloha, 1-3 dni (vrátane) pred rezervovaným termínom si YVENT uplatní nasledovný storno poplatok: 10% z ceny objednaných služieb, najviac však 300,- Eur. YVENT si vyhradzuje právo uspokojiť svoje nároky zo storno poplatkov zo zálohy poskytnutej Objednávateľom.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

7.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2012.

7.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.yvent.sk.

7.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

7.5. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
7.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom.

7.7. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany.

 


REKLAMAČNÝ PORIADOK

pre tovar zakúpený prostredníctvom YVENT, s.r.o.

 

(Pre reklamáciu tovaru a služieb poskytnutých Hotelom Relax sa uplatní reklamačný poriadok Hotela Relax)

 

I. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

 1. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

 

II. Nebezpečenstvo škody na tovare

Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 

III. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.

 1. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:  
  1.                                            a.            kupujúci vadu zistil,
  2.                                           b.            kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.
 2. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených  lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:    
  1. ktoré kupujúci spôsobil sám,
  2. o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
  3. ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

 

IV. Nároky z vád tovaru

Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.

 1. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
 2. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.
 3. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:

 a.)      na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstraniteľná,

 b.)      na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstraniteľná,

c.)      na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať,

d.)      odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.

 

V. Spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku) na adrese predávajúceho.

 1. Reklamovaný tovar kupujúci doručí predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
 2. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

 

VI. Záručná doba

 Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

 1. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
 2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.
 3. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

 

VII. Osobitné ustanovenia

 Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

 1. Tento "Reklamačný poriadok" sa vzťahuje na tovar zakúpený v sídle spoločnosti Yvent.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.10.2012.